ચિત્ર:Commons-logo.svg

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

મૂળભુત ફાઇલ(SVG ફાઇલ, માત્ર ૧,૦૨૪ × ૧,૩૭૬ પીક્સલ, ફાઇલનું કદ: ૯૩૨ byte)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

સારાંશ:

વર્ણન

The Wikimedia Commons logo, SVG version.

તારીખ
સ્રોત This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)
લેખક SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.
પરવાનગી
(આ ફાઈલનો ફરી ઉપયોગ)

Message from the original creator, Reidab: "I'd be happy for the copyright to be transfered to the Wikimedia Foundation. I'll clean it up a bit and then sent it off to you. I think that illustrator can export to an svg, but if it can't, I'll send is as an eps."

પરવાના

PD-icon.svg This file is ineligible for copyright and therefore in the public domain because it consists entirely of information that is common property and contains no original authorship.
Trademarked
This work includes material that may be protected as a trademark in some jurisdictions. If you want to use it, you have to ensure that you have the legal right to do so and that you do not infringe any trademark rights. See our general disclaimer.
This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૧૦ | ) (૧૦ | ૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૧૯:૧૩, ૩ જૂન ૨૦૧૪૧૯:૧૩, ૩ જૂન ૨૦૧૪નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૦૨૪ × ૧,૩૭૬ (૯૩૨ byte)Steinsplitterminor corrections: geometry, structure, colors corrected (by Pumbaa80 & Perhelion)
૧૫:૩૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪૧૫:૩૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૦૨૪ × ૧,૩૭૬ (૧૦ KB)ChrisiPKnow a valid SVG, thanks to Be..anyone
૦૭:૧૩, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭૦૭:૧૩, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૦૨૪ × ૧,૩૭૬ (૧૦ KB)Connel MacKenzieReverted to version as of 10:57, 15 May 2006
૧૨:૫૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૬૧૨:૫૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૬નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૦૨૦ × ૧,૩૮૦ (૬ KB)Dbc334smaller size
૧૬:૨૭, ૧૫ મે ૨૦૦૬૧૬:૨૭, ૧૫ મે ૨૦૦૬નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૦૨૪ × ૧,૩૭૬ (૧૦ KB)WarXProper version :) - previous was not scaling proper in inkscape
૦૭:૫૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૦૬૦૭:૫૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૦૬નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૦૨૪ × ૧,૩૭૬ (૧ KB)Pumbaa80File completely re-coded. Now featuring geometry and structure ;-) Modifying this image version is definitely easier.
૨૩:૨૭, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૫૨૩:૨૭, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૫નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૧૪૪ × ૧,૫૩૪ (૨ KB)Dbenbennscale up, so it is big enough with "|thumb" syntax
૦૫:૧૬, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૫૦૫:૧૬, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૫નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૧૪ × ૧૫૩ (૨ KB)Optimager~commonswikiMy old one was a little bit too cropped
૦૫:૧૨, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૫૦૫:૧૨, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૫નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૦૯ × ૧૪૬ (૨ KB)Optimager~commonswiki
૦૫:૦૧, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૫૦૫:૦૧, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૫નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૧૨ × ૭૯૨ (૨ KB)Optimager~commonswiki
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૧૦ | ) (૧૦ | ૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

ફાઇલનો વ્યાપક ઉપયોગ

મૅટાડેટા