ઢાંચો:Otherwiki

વિકિસૂક્તિમાંથી

વિકિઅવતરણ (Wikiquote) વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સંચાલિત છે, જે બીજા વિવિધ બહુભાષિય તથા ઉપયોગ, પરિવર્તન અને પુનર્વિતરણ માટે મુક્ત ધ્યેયકાર્યો ચલાવે છે :

વિક્શનરી
મુક્ત શબ્દકોષ
વિકિપુસ્તક
મુક્ત પુસ્તકો
વિકિપીડિયા
મુક્ત વિશ્વજ્ઞાનકોશ
વિકિસ્રોત
મુક્ત સ્રોત
વિકિજાતિ
જાતિ સંકલન
વિકિસમાચાર
મુક્ત સમાચાર
મેટા-વિકિ
વિકિમિડિયા કાર્ય સંયોજન
કૉમન્સ
માધ્યમ સમૂહ
વિકિવિદ્યાલય
મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય