વાણિયો કાણિયો ને બામણિયો

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

વાણીયો કાણીયો અને બામણિયો સરખા