શ્રી બ્રહ્માણી માતા

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

આદિ શક્તિ મા બ્રહ્માણી

શ્રી મા બ્રહ્માણી સપ્તદેવીઓ પૈકી ના પ્રથમ દેવી છે. પ્રજાપતિ અને અન્ય જ્ઞાતિના લોકો ની કુળદેવી છે.

આદ્ય શક્તિ શ્રી માં બ્રહ્માણી