સૌથી વધુ જોડાયેલાં પાનાંઓ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૦:૩૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. ઢાંચો:સમયોચિતસ્વાગત‏‎ (૯૭૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 2. ઢાંચો:Header‏‎ (૪૨૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 3. વિભાગ:Category handler/blacklist‏‎ (૨૩૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 4. વિભાગ:Category handler‏‎ (૨૩૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 5. વિભાગ:Arguments‏‎ (૨૩૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 6. વિભાગ:Yesno‏‎ (૨૩૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 7. વિભાગ:Category handler/shared‏‎ (૨૩૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 8. વિભાગ:Category handler/data‏‎ (૨૩૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 9. વિભાગ:Namespace detect/data‏‎ (૨૩૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 10. વિભાગ:Category handler/config‏‎ (૨૩૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 11. વિભાગ:Namespace detect/config‏‎ (૨૩૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 12. વિભાગ:Message box/configuration‏‎ (૨૩૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 13. વિભાગ:Message box‏‎ (૨૩૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 14. વિભાગ:No globals‏‎ (૨૩૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 15. ઢાંચો:સુરક્ષિત‏‎ (૧૧૩ પાનાઓ પર વપરાયો)
 16. વિભાગ:Documentation/config‏‎ (૧૧૧ પાનાઓ પર વપરાયો)
 17. વિભાગ:Documentation‏‎ (૧૧૧ પાનાઓ પર વપરાયો)
 18. ઢાંચો:Documentation‏‎ (૧૧૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 19. ઢાંચો:Ambox‏‎ (૧૦૭ પાનાઓ પર વપરાયો)
 20. ઢાંચો:ભૂલશુદ્ધિ-બાકી‏‎ (૯૩ પાનાઓ પર વપરાયો)
 21. વિભાગ:Unsubst‏‎ (૯૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 22. ઢાંચો:Dead end‏‎ (૮૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 23. ઢાંચો:Orphan‏‎ (૬૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 24. ઢાંચો:ભાષા‏‎ (૫૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 25. ઢાંચો:Col-end‏‎ (૪૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 26. ઢાંચો:Col-begin‏‎ (૪૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 27. ઢાંચો:Bhasa‏‎ (૪૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 28. ઢાંચો:Mbox‏‎ (૪૭ પાનાઓ પર વપરાયો)
 29. ઢાંચો:Stub‏‎ (૪૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 30. ઢાંચો:Col-2‏‎ (૪૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 31. ઢાંચો:સંદર્ભયાદી‏‎ (૩૩ પાનાઓ પર વપરાયો)
 32. ઢાંચો:Reflist‏‎ (૨૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 33. ઢાંચો:Uncategorized stub‏‎ (૨૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 34. ઢાંચો:ચર્ચાપાનું‏‎ (૨૪ પાનાઓ પર વપરાયો)
 35. ઢાંચો:Ombox‏‎ (૨૪ પાનાઓ પર વપરાયો)
 36. ઢાંચો:Pp-meta‏‎ (૨૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 37. ઢાંચો:Softredirect‏‎ (૨૧ પાનાઓ પર વપરાયો)
 38. ઢાંચો:-‏‎ (૧૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 39. ઢાંચો:TOCright‏‎ (૧૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 40. ઢાંચો:TOC right‏‎ (૧૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 41. ઢાંચો:Pp-template‏‎ (૧૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 42. વિકિસૂક્તિ:સ્વશિક્ષા/ટેબનીચે‏‎ (૧૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 43. વિકિસૂક્તિ:સ્વશિક્ષા/ટેબઉપર‏‎ (૧૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 44. વિકિસૂક્તિ:સ્વશિક્ષા/ટેબ2‏‎ (૧૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 45. ઢાંચો:Column-count‏‎ (૧૪ પાનાઓ પર વપરાયો)
 46. વિકિસૂક્તિ:સ્વશિક્ષા/ટેબ‏‎ (૧૩ પાનાઓ પર વપરાયો)
 47. ઢાંચો:નીતિ‏‎ (૧૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 48. ઢાંચો:Uncategorized‏‎ (૧૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 49. ઢાંચો:Nutshell‏‎ (૧૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 50. ઢાંચો:Tl‏‎ (૧૧ પાનાઓ પર વપરાયો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)