અખેગીતા/કડવું ૧૯ મું - સ્તુતિ કરતા જીવની બ્રહ્મ સાથે એકતા

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ કૃતિ/પાનું હમણાં જ અહીં લાવ્યા છીએ અને તેની ભૂલશુદ્ધિ (પ્રૂફ રીડીંગ) બાકી છે. જો તેમાં કોઈ ભૂલો જણાય તો ક્ષમા કરશો, થોડા સમયમાં આનું શુદ્ધિકરણ કરીને તેને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવશે.
← કડવું ૧૮ મું - બ્રહ્મવસ્તુ નિરૂપણ -૨ અખેગીતા
કડવું ૧૯ મું - સ્તુતિ કરતા જીવની બ્રહ્મ સાથે એકતા
અખો
કડવું ૨૦ મું - શિવમાં જીવનું તત્ત્વારોપણ →


રાગ ધન્યાશ્રી

વસ્તુકેરૂં હારદ વસ્તુજ જાણેજી, શું એ જાણીને દ્વૈત ઉર આણેજી;

અદ્વૈતનું દ્વૈતકરેકોઇસજાણેજી, આપકેરૂંરૂપ તે આપ વખાણેજી.
પૂર્વછાયા

વખાણે વિગતે કરીને, આપે કહે આપે સુણે;
જેમ ગારુડી મોહરવિષે, સ્વર દીએ ને ભાષા ભણે. ૧

સ્વામીપિંડમાંહે તે જીવક્યાંથો૫, અને જીવનેક્યાંથો પિંડ,
એ ચલણ-વલણચિદ્રૂપ તાહરી,આપમાંહેથી મંડપ. ૨

તું તે હું ને હું તે તું, ધ્યેય ધ્યાતા તું રામ;
ઊંડું વિચારી આપ નિરખે, આપે આયનાનાં કામ. ૩

છો કૈવલ્ય સ્વામી તમો, દિશો ઇશ્વર માયાજીવ;
એ ત્રણ પ્રકારે થાઓ તમે, પણ સ્વભાવે તમે શિવ. ૪

અણછતી અજા તમારી, અંગીકૃત-સરખી અશી;
તે મધ્ય પડિયું ધામ તમારૂં,ત્યારે ઇશ્વર થઇને વિલસી. ૫

તે ઇશ્વરના ઐશ્વર્યવિષે, અનંત જીવ ઉપજે સમે;
ચૈતન્ય ચાલ્યું આવે તમારૂં, તેમ તેમ માથા પરવરે. ૬

જેમ કાચનું મંદિર રચ્યું,નીલ પીત શુભ્ર૧૦ શ્યામનું;
જે ઉપર તપ્યો સૂર૧૧ જ્યારે, ત્યારે વિચિત્ર રૂપ થયું ધામનું. ૭

કૈવલ્ય સૂરજ તપે સદા, માયા તે મંદિર કાચ,
ઇશ્વર નામ તેહનું, ભાઇ જીવ થઇ માન્યું સાચ. ૮

અધિષ્ઠાન૧૨ તે તમે સ્વામી, તેણે એ ચાલ્યું જાય;
અણછતો જીવ હું હું કરે,પણ ભેદ ન પ્રીછે પ્રાય૧૩. ૯

કહે અખો તમે નાથ નિર્ગુણ, થયા સગુણ વિષે જંતને;

એ કલા તમારી પ્રીછવા, જીવ સેવે હર-ગુરુ-સંતને. ૧૦

________________________________________

૧ યથાર્થ સ્વરૂપ. ૨ જાણવા છતાં. ૩ વાદી. ૪ મોરલીમાં. ૫ ક્યાંથી. ૬ ચૈતન્યસ્વરૂપ ૭ સ્વીકાર્યા જેવી. ૮ લય પામે. ૯ પરિણામ પામે. ૧૦ ધોળું. ૧૧ સૂર્ય. ૧૨ કલ્પિતનો આધાર. ૧૩ બહુધા.


(પૂર્ણ)