અબ તું ગાફેલ મત રહેના બે

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અબ તું ગાફેલ મત રહેના બે, જનમકા સાર્થક કરના બે,
બહુ જનમકા સુકૃત કર પ્યારે , ઈસ તનકુ તું પાયા,
ઈસમેં નેકી નહિં કીયા તો, સારા જનમ ગંવાય…

જોરૂ લડકે માલ મતા, સબ કોઈ કહેત મેરા,
એક દિન આપ મર ગયે તો, રહેગા જુઠા પસારા…

ચૌદ ચોકડી રાજા રાવન, લંકેકા ભૂપતી,
સબ સોનેકા ગાંવ જીસકા, મુખમેં પડ ગી મટ્ટી…

ઐસી દૌલત જીસકી યારો, સાથ કછુ નહિં ગયા,
રામ નામસે ગાફેલ હોકર, આખેર અકેલા ગયા…

રામનામ બિન હૈ સબ જુઠા, ઐસા સમજો ભાઈ,
રામનામ બિન દૂઃખ કટે નહિં, કહેત કબીરા જુલાઈ…