અવધુ ભજન ભેદ હૈ ન્યારા

વિકિસૂક્તિમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

અવધુ ભજન ભેદ હૈ ન્યારા.
અબ કોઈ ખેતિયા મન લાવૈ…

જ્ઞાન કુદાર લે બંજર ગોડૈ, નામકો બીજ બવાવૈ,
સુરત સરીવન નયકર ફૈરે, ઢેલા રહન ન પાવૈ…

મનસા ખુરપની ખેત નિરાવે, દૂબ વચન નહિં પાવૈ,
કોસ પચીસ ઈક બથુવા નીચે, જડસે ખોદિ બહાવૈ…

કામ ક્રોધકે બૈલ બને હૈં, ખેત ચરનકો જાવૈં,
સુરતિ લકુટિયા લે ફટકારે, ભાગત રાહ ન પાવૈ…

ઉલટિ પલટિકે ખેતકો જોતૈ, પૂર કિસાન કહાવૈ,
કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધો, જબ વા ઘરકો પાવૈ…