અવધુ ભજન ભેદ હૈ ન્યારા

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અવધુ ભજન ભેદ હૈ ન્યારા.
અબ કોઈ ખેતિયા મન લાવૈ…

જ્ઞાન કુદાર લે બંજર ગોડૈ, નામકો બીજ બવાવૈ,
સુરત સરીવન નયકર ફૈરે, ઢેલા રહન ન પાવૈ…

મનસા ખુરપની ખેત નિરાવે, દૂબ વચન નહિં પાવૈ,
કોસ પચીસ ઈક બથુવા નીચે, જડસે ખોદિ બહાવૈ…

કામ ક્રોધકે બૈલ બને હૈં, ખેત ચરનકો જાવૈં,
સુરતિ લકુટિયા લે ફટકારે, ભાગત રાહ ન પાવૈ…

ઉલટિ પલટિકે ખેતકો જોતૈ, પૂર કિસાન કહાવૈ,
કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધો, જબ વા ઘરકો પાવૈ…