અસંખ્ય

વિકિસૂક્તિમાંથી

[ફેરફાર કરો]

આ નાટ્યશાળાના અસંખ્ય રૂપોમાં મેં મારું રૂપ ભજવ્યું, અને અહીં હું તેના તે અરૂપીના દર્શન પામ્યો.