આઝારબૈઝાની કહેવતો

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  • Ağıl başda olar, yaşda olmaz
    • ચતુરાઇ મગજમાં હોય છે, ઉંમરમાં નહીં