આદુની રવેણી કહું વિસતારી

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આદુની રવેણી કહું વિસતારી
સંત કબીર


આદુની રવેણી કહું વિસતારી... સુનો ગુરુ રામાનંદ કથા હમારી...

પેલે પેલે શબદે હૂવા રણુંકારા‚ ન્યાંથી રે ઉપન્યા જમીં આસમાના....

બીજે બીજે શબદે હૂવા ઓંકારા‚ ન્યાંથી રે ઉપજ્યા નિરંજન ન્યારા...

ત્રીજે ત્રીજે શબદે ત્રણ નરદેવા‚ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશર જેવા‚

ચોથે ચોથે શબદે સુરતાધારી‚ ત્યાંથી રે ઉપની કન્યા કુંવારી...

પૂછત પૂછત કન્યા રે કુંવારી‚ કોણ પુરુષને કોણ ઘર નારી...

આદ અનાદથી હમ તમ દોનું‚ હમ પુરૂષને તુમ ઘર નારી...

કહે રે કબીરા સુણો‚ ધ્રમદાસા‚ મૂળ વચનકા કરોને પ્રકાશા...