આળસ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  • આળસથી કટાઈ જવા કરતાં મહેનતથી ઘસાઈ જવું વધારે સારું.
  • આળસ એ જીવતા માણસની કબર છે.