લખાણ પર જાઓ

આળસ

વિકિસૂક્તિમાંથી
  • આળસથી કટાઈ જવા કરતાં મહેનતથી ઘસાઈ જવું વધારે સારું.
  • આળસ એ જીવતા માણસની કબર છે.