આવક

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. આપણી આવક એ આપણા પગરખાં જેવી છે : જો ટૂંકી હોય તો ડંખે; પણ વધુ મોટી હોય, તો ગડથોલિયું જ ખવડાવે. - અજ્ઞાત


લેખ