ઈર્ષ્યા

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. જે મનુષ્ય પારકા ધનની, રૂપની, કૂળની, વંશની, સુખની અને સન્માનની ઈર્ષ્યા કરે છે તેને પાર વિનાની પીડા રહે છે. - વિદુર નીતિ


લેખ