લખાણ પર જાઓ

ઉન્નતિ

વિકિસૂક્તિમાંથી
  • આળસ કરનાર અને આરામ ઇચ્છનાર કદી પોતાની ઉન્નતિ ના કરી શકે.