ઉન્નતિ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  • આળસ કરનાર અને આરામ ઇચ્છનાર કદી પોતાની ઉન્નતિ ના કરી શકે.