લખાણ પર જાઓ

ક્ષણ

વિકિસૂક્તિમાંથી
  1. ઇશ્વર એક વખતમાં એક જ ક્ષણ આપે છે અને બીજી ક્ષણ આપતાં પહેલાં તેને લઇ લે છે.