ગુજરાતી કહેવતો/આ

વિકિસૂક્તિમાંથી
 • આકાશ પાતાળ એક કરવા.
 • આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા ન જવાય
 • આગળ ઉલાળ નહિ ને પાછળ ધરાળ નહિ
 • આગળ બુદ્ધિ વાણિયા, પાછળ બુદ્ધિ બ્રહ્મ
 • આજ રોકડા, કાલ ઉધાર
 • આજની ઘડી અને કાલનો દી
 • આણુ કરવા ગયો ને વહુને ભૂલી આવ્યો.
 • આદર્યા અધૂરા રહે, હરિ કરે સો હોઈ
 • આદુ ખાઈને પાછળ પડી જવું
 • આપ ભલા તો જગ ભલા
 • આપવાના કાટલાં જુદા ને લેવાના કાટલાં જુદા
 • આપ ભલા તો જગ ભલા.
 • આપ મુવા વગર સ્વર્ગે ન જવાય.
 • આપ મૂઆ પછી ડૂબી ગઈ દુનિયા.
 • આપ સમાન બળ નહિ, ને મેઘ સમાન જળ નહિ.
 • આપ સુખી તો જગ સુખી.
 • આપણી તે લાપસી અને બીજાની તે કુસકી
 • આપત્તિ તો કસોટી છે.
 • આપ્યું વાણીયે ને ખાધું પ્રાણીએ.
 • આપશો તેવું પામશો.
 • આપવાનાં કાટલાં જુદા ને લેવાનાં જુદા.
 • આપીને માગે તેની અક્કલ જાય આઘે.
 • આપે તે સુંવાળો, ને બીજે કાખનો મુંવાળો.
 • આફતનું પડીકું
 • આબરૂના કાંકરા કરવા / ધજાગરો કરવો
 • આભ ફાટ્યું હોય ત્યાં થીગડું ન દેવાય
 • આભમાંથી છટકયા અને ખજૂરીમાં અટકયા
 • આભાસથીય સરી જવાય છે, પડછાયો બની ન આવો, ઝાકળ સમ જીવી લઇશુ, સવારની ક્ષણો લઇ આવો.
 • આમલી પીપળી બતાવવી
 • આરંભે શૂરા
 • આલાનો ભાઈ માલો
 • આલિયાની ટોપી માલિયાને માથે
 • આવ પાણા પગ ઉપર પડ
 • આવ બલા પકડ ગલા
 • આવડે નહિ ઘેંસ ને રાંધવા બેસ
 • આવ્યા'તા મળવા ને બેસાડ્યા દળવા
 • આવી ભરાણાં
 • આળસુનો પીર
 • આંકડે મધ ભાળી જવું
 • આંખ આડા કાન કરવા
 • આંખે જોયાનું ઝેર છે
 • આંગળા ચાટ્યે પેટ ન ભરાય
 • આંગળી ચીંધવાનું પુણ્ય
 • આંગળી દેતાં પહોંચો પકડે
 • આંગળીથી નખ વેગળા જ રહે
 • આંગળીના વેઢે ગણાય એટલાં
 • આંતરડી કકળાવવી/દૂભવવી
 • આંતરડી ઠારવી
 • આંધળામાં કાણો રાજા
 • આંધળી ઘોડી ને પોચા ચણા મીઠા લાગ્યા ને ખાધા ઘણા
 • આંધળી દળે ને કૂતરા ખાય
 • આંધળે બહેરું કૂટાય
 • આંધળો ઓકે સોને રોકે