ગુજરાતી કહેવતો/ઓ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  • ઓળખાણ સૌથી મોટી ખાણ.
  • ઓછું પાત્રને અદકું ભણ્યો, વઢકણી વહુએ દીકરો જણ્યો.
 ઓકી દાતણ જે કરે, નરણે હરડે ખાય
 ઓછું પાત્ર ને અદકું ભણ્યો
 ઓડનું ચોડ કરવું
 ઓળખાણ સૌથી મોટી ખાણ.છે
 ઓળખીતો સિપાઈ બે દંડા વધુ મારે