ગુજરાતી કહેવતો/જ

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 1. જણનારીમાં જોર ન હોય તો સુયાણી શું કરે ?
 2. જનોઈવઢ ઘા
 3. જમણમાં લાડુ અને સગપણમાં સાઢુ
 4. જમવામાં જગલો અને કૂટવામાં ભગલો
 5. જમાઈ એટલે દશમો ગ્રહ
 6. જર, જમીન ને જોરું, એ ત્રણ કજિયાના છોરું
 7. જશને બદલે જોડા
 8. જંગ જીત્યો રે મારો કાણિયો, વહુ ચલે તબ જાણિયો
 9. જંપનો પૈસો ન હોવો.
 10. જા બિલાડી મોભામોભ
 11. જા બિલ્લી કૂત્તે કો માર?
 12. જાગ્યા ત્યાંથી સવાર
 13. જાડો નર જોઈને સૂળીએ ચડાવવો
 14. જાનમાં કોઇ જાણે નહીં ને વરની ફોઇ હું.
 15. જાતે પગ પર કુહાડો મારવો
 16. જીભ આપવી
 17. જીભ કચરવી
 18. જીભમાં હાડકું ન હોય, તે આમ પણ વળે અને તેમ પણ વળે
 19. જીભને હોઠથી છેટુ.
 20. જીભે લાપસી પીરસવી તો મોળી શું કામ પીરસવી?
 21. જીવ ઝાલ્યો રહેતો નથી
 22. જીવતા જગતિયું કરવું
 23. જીવતો નર ભદ્રા પામે
 24. જીવવું થોડું ને જંજાળ ઝાઝી
 25. જીવો અને જીવવા દો
 26. જેવી દૃષ્ટી તેવી શૃષ્ટી.
 27. જીવ્યા કરતાં જોયું ભલું
 28. જૂનું એટલું સોનું
 29. જે ગામ જવું હોય નહિ તેનો મારગ શા માટે પૂછવો?
 30. જે ચડે તે પડે
 31. જે જન્મ્યું તે જાય
 32. જે જાય દરબાર તેના વેચાય ઘરબાર
 33. જે નમે તે સૌને ગમે
 34. જે ફરે તે ચરે
 35. જે બોલે તે બે ખાય
 36. જે વાર્યા ન વરે તે હાર્યા વરે
 37. જે સૌનું થશે તે વહુનું થશે
 38. જેસલ હટે જવભર ને તોરલ હટે તલભર
 39. જેટલા મોં તેટલી વાતો
 40. જેટલા સાંધા એટલા વાંધા
 41. જેટલો ગોળ નાખો તેટલું ગળ્યું લાગે
 42. જેટલો બહાર છે તેથી વધુ ભોંયમાં છે
 43. જેણે મૂકી લાજ એનું નાનું સરખું રાજ
 44. જેના લગન હોય તેના જ ગીત ગવાય
 45. જેના હાથમાં તેના મોંમા
 46. જેની લાઠી તેની ભેંસ
 47. જેની રૂપાળી વહુ તેના ભાઈબંધ બહુ
 48. જેનું ખાય તેનું ખોદે
 49. જેનું નામ તેનો નાશ
 50. જેને કોઈ ન પહોંચે તેને પેટ પહોંચે
 51. જેને રામ રાખે તેને કોણ ચાખે
 52. જેનો આગેવાન આંધળો તેનું કટક કૂવામાં
 53. જેનો રાજા વેપારી તેની પ્રજા ભિખારી
 54. જેવા સાથે તેવા
 55. જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ
 56. જેવી સોબત તેવી અસર
 57. જેવું કામ તેવા દામ
 58. જેવું વાવો તેવુ લણો.
 59. જેવો ગોળ વિનાનો કંસાર એવો મા વિનાનો સંસાર
 60. જેવો દેશ તેવો વેશ.
 61. જેવો સંગ તેવો રંગ.
 62. જોશીના પાટલે અને વૈદના ખાટલે
 63. જ્યાં ગોળ હોય ત્યાં માખી બમણતી આવે જ
 64. જ્યાં ચાહ ત્યાં રાહ
 65. જ્યાં સંપ ત્યાં જંપ
 66. જ્યાં સુધી શ્વાસ ત્યાં સુધી આશ