ગુજરાતી કહેવતો/જ્ઞ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

જ્ઞાની હોય તે નેજ જ્ઞાન.


લેખ