ગુજરાતી કહેવતો/ઝ

વિકિસૂક્તિમાંથી
  1. ઝાઝી કીડીઓ સાપને તાણે
  2. ઝાઝી કીડી સાપને ખાઈ જાય
  3. ઝાઝાં મળ્યાં ને ખાવા ટળ્યા
  4. ઝાઝા રસોઇયા રસોઇ બગાડે.
  5. ઝાઝા હાથ રળીયામણા.
  6. ઝાઝા હાથ રળીયામણા અને ઝાઝા મોઢા અદીઠ.
  7. ઝાઝા હાંડલા ભેગા થાય તો ખખડે પણ ખરા
  8. ઝાઝી વાડ ઝંખરાની સારી
  9. ઝાઝી સૂયાણી વિયાંતર બગાડે (ઝાઝી સૂયાણી વેતર વંઠે)
  10. ઝેરના પારખા ન હોય