ગુજરાતી કહેવતો/ઠ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઠણઠણગોપાલ

ઠરડ કાઢી નાખવી

ઠરીને ઠામ થવું

ઠરીને ઠીંકરું થઈ જવું

ઠાગાઠૈયા કરવા

ઠેકાણે પડવું

ઠેરના ઠેર

ઠોઠ નિશાળિયાને વૈતરણા ઝાઝા

ઠોકર વાગે ત્યારે જ અક્કલ આવે