ગુજરાતી કહેવતો/ઠ

વિકિસૂક્તિમાંથી

ઠણઠણગોપાલ

ઠરડ કાઢી નાખવી

ઠરીને ઠામ થવું

ઠરીને ઠીંકરું થઈ જવું

ઠાગાઠૈયા કરવા

ઠેકાણે પડવું

ઠેરના ઠેર

ઠોઠ નિશાળિયાને વૈતરણા ઝાઝા

ઠોકર વાગે ત્યારે જ અક્કલ આવે