ગુજરાતી કહેવતો/ઢ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઢાંકણીમાં પાણી લઈ ડૂબી મર

   ઢાંકો-ઢૂંબો કરવો


લેખ