ગુજરાતી કહેવતો/ત

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

તમાચો મારી ગાલ લાલ રાખવો

  તમાશાને તેડું ન હોય
  તલપાપડ થવું
  તલમાં તેલ નથી
  તલવારની ધાર ઉપર ચાલવું
  ત્રણ સાથે જાય તો થાય ત્રેખડ ને માથે પડે ભેખડ
  ત્રાગું કરવું
  ત્રેવડ એટલે ત્રીજો ભાઈ
  તારા જેવા તાંબિયાના તેર મળે છે
  તારા બાપનું કપાળ
  તારી અક્કલ ક્યાં ઘાસ ચરવા ગઈ હતી?
  તારું મારું સહિયારું ને મારું મારા બાપનું
  તાલમેલ ને તાશેરો
  તાંબિયાની તોલડી તેર વાના માંગે
  તીરથે જઈએ તો મૂંડાવું તો પડે જ
  તીસમારખાં
  તુંબડીમાં કાંકરા
  તેજીને ટકોરો, ગધેડાને ડફણાં
  તેલ જુઓ તેલની ધાર જુઓ
  તેલ પાઈને એરંડિયું કાઢવું
  તોબા પોકારવી
  તોળી તોળીને બોલવું

ઢાંચો:Uncategorized