ગુજરાતી કહેવતો/થ

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 • થાઈ એવાં થઈએ, તો ગામ વચ્ચે રહીએ.
 • થાય તો કરવું, નહીં તો બેસી રહેવું.
 • થાકશે, ત્યારે પાકશે.
 • થોડું બોલે તે થાંભલો કોરે.
 • થોડું સો મીઠું.
 • થોડું રાંધ, મને પીરસ, ને ભૂખી રહે તો મારા સમ.
 • થોડું ખાવું ને મોટાની સાથે રહેવું.
 • થોડે નફે બમણો વકરો.
 • થોડું બોલે તો જીતી જાય, ને બહુ બોલે તે ગોદા ખાય.
 • થોડે બોલે થોડું ખાય.
 • થોડે થોડે ઠીક જ થાય.
થાક્યાના ગાઉ છેટા હોય
  થાબડભાણા કરવા
  થાય તેવા થઈએ ને ગામ વચ્ચે રહીએ
  થૂંકના સાંધા કેટલા દી ટકે?
  થૂંકેલું પાછું ગળવું