ચારિત્ર્ય

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. ફૂલ ને ખીલવા દો, મધમાખી પોતાની જાતે જ તેની પાસે આવશે; ચારિત્ર્યશીલ બનો , વિશ્વાસ જાતે જ તમારા પર મુગ્ધ થઇ જશે.’