છપ્પન ભોગ જીહાં

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
છપ્પન ભોગ જીહાં
નરસિંહ મહેતા


છપ્પન ભોગ જીહાં, કવણ તાંદુલ તિહા? આપતા ઉર સંકોચ આવે,
જોઈએ સરવા તે આવી મળે કૃષ્ણને, તાંદુલ ભેટ તે તુચ્છ કહાવે. – છપ્પન. ૧
ધાઈ લીધા હરિ, મુષ્ટિ તાંદુલ ભરી, પ્રેમે આરોગીયા તૃપ્તિ પામી,
ઈન્દ્ર કુબેરથી અધિક વૈભવ કર્યો, ઋકમાણીએ કર ગ્રહયો શીશ નામી – છપ્પન. ૨
એક રહ્યા અમો , એક બીજા તમો, ભક્તને અઢળક દાણા કરતા,
પ્રેમદાએ પ્રીતના વચન એવા કહ્યા, હાથ સાહયો ત્રીજી મુઠ્ઠી ભરતાં – છપ્પન. ૩
વીનતાના વચન તે વિપ્ર સમજ્યો નહીં, ચાલવા ઘર ભણી શીખ માગી,
નરસૈને નાથે જઈ દ્વાર વેળાવિયો, માના તણી આરત સર્વેભાગી. – છપ્પન. ૪