જીવન

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. તમારા જીવનમાં વરસો ઉમેરવાની વાત મોટી નથી પણ તમારાં વરસોમાં જીવન ઉમેરવાની વાત મોટી છે.


લેખ