લખાણ પર જાઓ

જીવન

વિકિસૂક્તિમાંથી
  1. તમારા જીવનમાં વરસો ઉમેરવાની વાત મોટી નથી પણ તમારાં વરસોમાં જીવન ઉમેરવાની વાત મોટી છે.


લેખ