લખાણ પર જાઓ

જોઇ લો જગતમાં બાવારે

વિકિસૂક્તિમાંથી

જોઇ લો જગતમાં બાવારેજોઇ લો જગતમાં બાવારે, ધર્યા ભેખ ધુતિને ખાવા. - ટેક.

જ્યાં પ્રેમદા ઘણી પાણી ભરે, જ્યાં જાય નિત નિત નાવા;

રાંડી છાંડી નારનો નર ઘર ન હોય ત્યારે, બાવોજી બેસે ગાવા રે. જોઇ લો.

લોકનાં છોકરાંને તેડી રમાડે, વળી પરાણે પ્રીત થાવા;

ગૃહસ્થની સ્ત્રી રીસાવી જાય ત્યારે, બાવોજી જાય મનાવારે. જોઇ લો.

રૂપ કરે ને બાવો ધ્યાન ધરે, ભોળા લોકને ભરમાવા;

ભોજો ભગત કહે ભાવેસું સેવે એને, જમપુરીએ જાવારે. જોઇ લો.

- ભોજા ભગત