ઢાંચો:Wikivar

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

purge meta: commons: b: n: q: s: wikt: w:

method a method b generates
common namespaces [-2 - 15] / used at all MediaWiki projects
{{ns:-2}} {{ns:Media}} દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય (મિડિયા)
{{ns:-1}} {{ns:Special}} વિશેષ
{{ns:1}} {{ns:Talk}} ચર્ચા
{{ns:2}} {{ns:User}} સભ્ય
{{ns:3}} {{ns:User_talk}} સભ્યની ચર્ચા
{{ns:4}} {{ns:Project}} વિકિસૂક્તિ
{{ns:5}} {{ns:Project_talk}} વિકિસૂક્તિની ચર્ચા
{{ns:6}} {{ns:Image}} ચિત્ર
{{ns:7}} {{ns:Image_talk}} ચિત્રની ચર્ચા
{{ns:8}} {{ns:MediaWiki}} મીડિયાવિકિ
{{ns:9}} {{ns:MediaWiki_talk}} મીડિયાવિકિ ચર્ચા
{{ns:10}} {{ns:Template}} ઢાંચો
{{ns:11}} {{ns:Template_talk}} ઢાંચાની ચર્ચા
{{ns:12}} {{ns:Help}} મદદ
{{ns:13}} {{ns:Help_talk}} મદદની ચર્ચા
{{ns:14}} {{ns:Category}} શ્રેણી
{{ns:15}} {{ns:Category_talk}} શ્રેણીની ચર્ચા
custom namespace
{{ns:100}}
{{ns:101}}
{{ns:102}}
{{ns:103}}
{{ns:104}}
{{ns:105}}
{{ns:106}}
{{ns:107}}
{{ns:121}}
{{SITENAME}} વિકિસૂક્તિ
{{SERVER}} //gu.wikiquote.org