તસવીરી વિકિસૂક્તિ

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આ પાનામાં તસવીર રુપે સુવિચારોનો સંગ્રહ કરાયો છે જેનો ઉપયોગ કરવા, વહેચવા માટે સૌ સ્વતંત્ર છે. આ એક મુક્ત તસવીરી સુક્તિઓનો ભંડાર છે.

સુવિચારો
[[
આજની વિકિસૂક્તિ.
|center|border|160x170px|alt=|
આજની વિકિસૂક્તિ.
]]
આજની વિકિસૂક્તિ.
 
[[
આજની વિકિસૂક્તિ
|center|border|160x170px|alt=|
સંસારના વિષયોની પકડમાંથી છુટવાનો ઉપાય.
]]
સંસારના વિષયોની પકડમાંથી છુટવાનો ઉપાય.