લખાણ પર જાઓ

દાન

વિકિસૂક્તિમાંથી
  1. કોઈ પણ જાતના બદલાની આશા વિના કોઈને મદદ કરવી એનું નામ ‘દાન’-સ્વીડન બોર્ગ