દુનિયાં દીવાની કહેવાશેરે

વિકિસૂક્તિમાંથી

દુનિયાં દીવાની કહેવાશેરેદુનિયાં દીવાની કહેવાશેરે, ભુંડી ભિતોમાં ભટકાશે. - ટેક.

પાપ જ્યારે એનું પ્રગટ થશે ત્યારે, ભૂવા જતિ ઘેર જાશે;

ધુણી ધુણી એની ડોક જ દુઃખસે, ને લેનારો લેઈ ખાશેરે. દૂનિયાં.

સ્વર્ગમાં નથી સૂપડું ને, નથી ખાંડણિયો ને ઘંટી;

દુધ ચોખાના જમનારા તમે, કેમ કરી જમશો બંટીરે. દૂનિયાં.

ઢોંગ કરીને ધુતવાને આવે ત્યારે, હાથ બતાવા સૌ જાશે;

ક્યારે આના કર્મનું પાનુંરે ફરશે, અને ક્યારે પુત્ર જ થાશેરે. દૂનિયાં.

કીમિયાગર કોઇ આવી મળે ત્યારે, ધનને વાસ્તે ધાશે;

ભોજો ભગત કહે ભ્રમણામાં ભમતાં, ગાંઠની મૂડિ ગમાશેરે. દૂનિયાં.

- ભોજા ભગત