દેસિ સંતતણી લાવી રે

વિકિસૂક્તિમાંથી

દેસિ સંતતણી લાવી રેદેસિ સંતતણી લાવીરે, ભેળાં ફરે બાવો ને બાવી. - ટેક.

મોટાં કપાળે ટિલાં કરે ને, વળી ટોપી પટકાવી;
કંથો ને ખલતો માળા ગળામાં, કાને મુદ્રા લટકાવીરે. દેસિ.
સંત સેવામાં સુખ ઘણુંને, કરે સેવા મન ભાવી;
તન મન ધન સોંપો એ સંતને, પ્રીતિયો લગાવીરે. દેસિ.
એવું ને એવું જ્ઞાન દિયે, બહુ હેતે બોલાવી;

ભોજો ભગત કહે રાખ્યા ચાહુમાં, ભેખે ભરમાવીરે. દેસિ


- ભોજા ભગત