દોષ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. દરેક માણસ પાસે એક એવું મોટું કબ્રસ્તાન હોવું જોઇએ, કે જેમાં એ પોતાના મિત્રોના દોષો દફનાવી શકે.


લેખ