નેતા

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. દુનિયા મને શું આપશે એમ વિચારનારા મેનેજર બને છે,દુનિયા ને હું શું આપું એમ વિચારનારા લીડર બને છે..!!- બર્નાડ રામાંન્સોઆ