લખાણ પર જાઓ

ભક્તિ શિશતણું સાટુંરે

વિકિસૂક્તિમાંથી

ભક્તિ શિશતણું સાટુંરેભક્તિ શિશતણું સાટુંરે, આગળ વસમી છે વાટુ. - ટેક.

એક દિવસ તો આવી બની, રાજા મૂરધ્વજને માથે;

કાશિએ જઇને કરવત મુકાવ્યું, હરિજનને હાથે રે. ભક્તિ.

સત્યને કાજે ત્રણે વેચાયાં, રોહિદાસ ને રાણી;

ઋષિને વાસ્તે રાજા વેચાણો, ભરવાને પાણી રે. ભક્તિ.

પેરો પટોળાં પ્રેમનાં રે તમે, શૂરવિર થઇ ચાલો;

ભોજો ભગત કહે ગુરુ પરતાપે, આમરાપર માલોરે. ભક્તિ

- ભોજા ભગત