લખાણ પર જાઓ

ભરમાવી દુનિયાં ભોળીરે

વિકિસૂક્તિમાંથી

ભરમાવી દુનિયાં ભોળીરેભરમાવી દુનિયાં ભોળીરે, બાવો ચાલ્યો ભભુતી ચોળી. - ટેક.

દોરા ધાગા ને વળી ચીઠ્ઠી કરીને, આપે ગણકારુ ગોળી;

જીવને હણતાં દયા ન આણે, જેમ ભીલ કાફર કોળીરે. ભરમાવી.

નિત નિત દર્શન નીમ ધરાવે, ઘેર આવે ત્રિયા ટોળી;

માઇ માઇ કરીને બાવો બોલાવે, હૈયે કામનાની હોળીરે. ભરમાવી.

સઘળા શિષ્યને ભેળાં કરી ખાય, ખીર ખાંડ ને પોળી;

ભોજો ભગત કહે ભવસાગરમાં, બાવે માર્યા બોળીરે. ભરમાવી.

- ભોજા ભગત