ભેખ તો ભાવર થકી ભુંડારે

વિકિસૂક્તિમાંથી

ભેખ તો ભાવર થકી ભુંડારેભેખ તો ભાવર થકી ભુંડારે, મેલા અંતરમાં ઉંડા. - ટેક.

ટકો પૈસો ટેલ ગામ ગામ નાંખે, વળી ખેતર ખેતર ડુંડાં;

જેની વાંસે ધાય તેનો કેડો ન મેલે, જેમ કટકનાં લુંડારે. ભેખ.

ત્રાંબિયા સારુ ત્રાગું કરે ને વળી, કામ ક્રોધના ઉંડા;

ધન ધુતવા દેશ દેશમાં ફરે, જેમ મલકમાં મુંડારે. ભેખ.

ગામ બધાની ચાકરી કરેને, ઘેર રાખે અગન કુંડા;

ભોજો ભગત કહે કર્મની કોટી, પાપતણાં જુંડારે. ભેખ.

- ભોજા ભગત