લખાણ પર જાઓ

માલણ લાવે મોગરો રે

વિકિસૂક્તિમાંથી
માલણ લાવે મોગરો રે
નરસિંહ મહેતા


માલણ લાવે મોગરો રે, કાચી કળીનો હાર;
આવતાં ભીંજે ચૂંદડી,રણ મેઘ ન પડે ધાર.

રૂપલા કેરી ઊંઢાલણી રે, સોના કેરી થાળ;
પીરસે પદ્મિની પાતળી રે, તમે આરોગો નંદલાલ.

ચંદ્ર વિના શી ચાંદની રે, દીવડા વિના શી રાત;
હરજી વિના શી ગોઠડી, મારે જવું શામળિયા સાથ.

પાંચસાત ગોપીઓ ટોળે મળી રે, ઊભી ચાંપલિયા હેઠ;
છેલ કાનુડો આવશે,પેલી પાતલડીને ઘેર.

આંબુડો વાવે મલગુગડો, જાંબુડો લહરે રે જાય;
ભલે મળ્યો મહેતા નરસૈંનો સ્વામી, મારી હૃદયા ટાઢી થાય