મીડિયાવિકિ:Gadgets-definition

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

browsing

 • modrollback[ResourceLoader|rights=rollback]|modrollback.js
 • Twinkle[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util,jquery.ui,jquery.tipsy,moment|rights=autoconfirmed]|morebits.js|morebits.css|Twinkle.js|twinkleprod.js|twinkleimage.js|twinklebatchundelete.js|twinklewarn.js|twinklespeedy.js|friendlyshared.js|twinklediff.js|twinkleunlink.js|friendlytag.js|twinkledeprod.js|friendlywelcome.js|twinklexfd.js|twinklebatchdelete.js|twinklebatchprotect.js|twinkleconfig.js|twinklefluff.js|twinkleprotect.js|twinklearv.js|twinkleblock.js|friendlytalkback.js
 • ReferenceTooltips[ResourceLoader|default]|ReferenceTooltips.js|ReferenceTooltips.css

editing

 • DotsSyntaxHighlighter[ResourceLoader]|DotsSyntaxHighlighter.js
 • HotCat[ResourceLoader|rights=edit,purge]|HotCat.js
 • ProveIt[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui,jquery.textSelection,mediawiki.util]|ProveIt.css|ProveIt.js
 • wikEd[ResourceLoader]|wikEd.js
 • refToolbar[ResourceLoader|default|dependencies=user.options]|refToolbar.js
 • refToolbarBase[ResourceLoader|hidden|rights=hidden]|refToolbarBase.js

appearance

 • purgetab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|purgetab.js
 • ExternalSearch[ResourceLoader]|externalsearch.js

test

 • Numeral_converter[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default]|Numeral_converter.css|Numeral_converter.js

deprecated