લખાણ પર જાઓ

મૂરખો માની રહ્યો મારું રે

વિકિસૂક્તિમાંથી

મૂરખો માની રહ્યો મારું રેમૂરખો માની રહ્યો મારું રે, તેમાં કાંઇયે નથી તારું. - ટેક.

સાત સાયર જેની ચોકી કરતા, ફરતું નીર ખારું;

ચૌદ ચોકડીનું રાજ્ય ચાલ્યું ગયું, રાવણાદિક વાળું રે. મૂરખો.

દુઃખને તો કોઇ દેખે નહીં, ને સુખ લાગે સારું;

વેળા વેળાની છાંયડી તારી, વળિ જાશે વારું રે. મૂરખો.

હરિ ભજનમાં હેત જ રાખો, સ્મરણ કરો સારું;

ભોજો ભગત કહે રાખો હૃદયમાં, પ્રભુનું ભજન પ્યારું રે. મૂરખો.

- ભોજા ભગત