મૂરખો રળી રળી કમાણો રે

વિકિસૂક્તિમાંથી

મૂરખો રળી રળી કમાણો રેમૂરખો રળી રળી કમાણો રે, માથે મેલસે મોટો પાણો. - ટેક.

ધાઇ ધુતીને ધન ભેળું કીધું, કોટિધ્વજ કહેવાણો;

પુણ્યને નામે પા જૈ ન વાવર્યો, અધવચેથી લૂટાણોરે. મૂરખો.

ભર્યા કોઠાર તારા ધર્યા રહેશે, નહિ આવે સાથે એક દાણો;

મસાણની રાખમાં રોળઇ ગયા કઇક, કોણ રંકને કોણ રાણોરે. મૂરખો.

મંદિર માળિયાં મેલી કરીને, નીચે જઈ ઠેરાણો;

ભોજો ભગત કહે મુવા પુઠે જીવ, ઘણો ઘણો પસ્તાણોરે. મૂરખો.

- ભોજા ભગત