મેરે રામરસ પ્યાલા ભરપૂર

વિકિસૂક્તિમાંથી
મેરે રામરસ પ્યાલા ભરપૂર
સંત કબીર


રામ રસ પ્યાલા હે ભરપૂર... પીવે કોઈ ઘટક ઘટક ઘટક
ગુરુ લાગી શબદની ચોટ કલેજામેં ખટક ખટક ખટક...
સતગુરુ શબ્દકી ચોટ લાગી હે કલેજા બિચમેં ખટક
નૂરત સૂરત કી સીડી પકડ કર‚ ચડી જાવ સંતો ચટક ચટક ચટક....
રામ રસ પ્યાલો...

તન કો ખોજો મનકો ધોજો‚ ચડેગા પ્રેમરસ ચટક
ઈસ કાયામેં ચોરકું પકડો મનકો મારો પટક પટક પટક...
રામ રસ પ્યાલો...

સાધક સિધક કછુ નહીં સાંધે એસી માયાકી લટક‚
તીરથ વ્રત જો કછુ કરના વો તો હે મરના ભટક ભટક ભટક...
રામ રસ પ્યાલો...

અધર બાંસકો ખેલ રચ્યો હે‚ ચડે સો શૂરા કોઈ નટક‚
દાસ કબીરકી જ્ઞાન ગોદડી બિછાલો સંતો કોઈ ઝટક ઝટક ઝટક...
રામ રસ પ્યાલો...

અનભે સૂરજ ઊગ્યા ગગનમાં હૂવા ઉજિયારા કોઈ ફટક‚
તન કાયામેં ચોર પકડલે‚ માર દે ઉનકો પટક પટક પટક...
ગુરુ લાગી શબદકી...

અધર તખત પર આપહી ખેલે સાધુ ખેલે કોઈ નટક‚
આ સુરતા દોરી ચડી ગગન પર ચડી ગયા કોઈ ચટક ચટક ચટક...
ગુરુ લાગી શબદકી...

દયા ધરમમેં સાહેબ મિલેગા માયા હે કોઈ અજબ‚
તીરથ અસ્નાન કરી કરીને કીતને મર ગયે ભટક ભટક ભટક...
ગુરુ લાગી શબદકી...

મુજમેં સાહેબ તુજમેં સાહેબ‚ બીચમેં રે કોઈ અટક‚
તોલાપુરી કી જ્ઞાન ગોદડી ઓઢી લિયો કોઈ ઝટક ઝટક ઝટક...
ગુરુ લાગી શબદકી...