લખાણ પર જાઓ

વિકિસૂક્તિ:પ્રકાશનાધિકાર

વિકિસૂક્તિમાંથી

આ લેખની સત્તાવાર આવૃત્તિ અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર છે.

વિકિપીડિયા જે લાઇસન્સ વાપરે છે તે લોકોને અમારી વિગતો મુક્ત પણે વાપરવાની છૂટ એ રીતે આપે છે જેનો ભાવાર્થ મુક્તપણે વપરાતા ફ્રી સૉફ્ટવૅર ના લાઇસન્સ જેવોજ છે. આ લાઇસન્સ શૈલીને કૉપીલેફ્ટ કહે છે. આનો અર્થ એવો થાય છે કે વિકિપીડિયામાં આવેલ માહિતી ને કૉપી કરી શકાય છે, બદલી અને ફરી થી વહેંચી પણ શકાય છે પણ એ શરતે કે બદલીને બનાવાયેલી નવી આવૃત્તિઓ પણ બીજાને ઉપર જણાવ્યા મુજબ ના હક આપે અને વિકિપીડિયા ને લેખના લેખકોને પણ યોગ્ય શ્રેય આપે(પોતાના લેખમાં વિકિપીડિયાના લેખ પર પાછી પહોંચાડતી કડી મુકવી, તે પુરતું છે). આથી વિકિપીડિયાના લેખો હંમેશ માટે મુક્ત રહેશે અને કોઇ પણ વ્યક્તિ તેનો કેટલીક શરતો હેઠળ કોઇ પણ રીતે ઉપયોગ કરી શકશે, જ્યાં મોટા ભાગની શરતો આ સ્વાતંત્ર્યનું રક્ષણ કરવા માટે જ મુકાયેલી છે.

ઉપર જણાવેલ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે વિકિપીડિયામાં મુકાયેલ માહિતીને GNU Free Documentation License (GFDL) હેઠળ પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. આ લાઇસન્સની સંપૂર્ણ વિગત વિકિપીડિયા:Text of the GNU Free Documentation License પર (અંગ્રેજીમાં) ઉપલબ્ધ છે.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the en:Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
Content on Wikipedia is covered by disclaimers.

ફક્ત અંગ્રેજીમાં લખાયેલું GFDL તે એકજ કાયદેસર કરારનો દસ્તાવેજ છે. નીચે આવેલ માહિતી તે કેવળ GFDL ના the rights and obligations of users and contributors. નું અમે કરેલું અર્થઘટન છે.

અગત્યની સૂચના: જો તમારે વિકિપીડિયાના કોઇ પણ ભાગનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પ્રથમ Users' rights and obligations વિભાગ વાંચો. તે પછી તમારે GNU Free Documentation License વાંચવું જોઇએ.

Users' rights and obligations[ફેરફાર કરો]

જો તમે વિકિપીડિયા ના કોઇ લેખનો ઉપયોગ તમારા અંગત કાર્યો જેવાકે બુક્સ / આર્ટીકલ / વેબસાઇટ માટે અથવાતો અન્ય પ્રકાશન માટે કરતા હોવતો તમે GFDL નેં અનુસરીને કરીને કરી શકો છે. પણ જો તમે તેને નકલ કરતા હોવ તો તમારે ફરજીયાત પણે GFDL section twoને અનુસરવુ પડશે.જેની વિસ્તુત ચર્ચાWikipedia:Verbatim copying.પર આપેલ છે

If you create a derivative version by changing or adding content, this entails the following:

 • your materials in turn have to be licensed under GFDL,
 • you must acknowledge the authorship of the article (section 4B), and
 • you must provide access to the "transparent copy" of the material (section 4J). (The "transparent copy" of a Wikipedia article is its wiki text.)

You may be able to partially fulfill the latter two obligations by providing a conspicuous direct link back to the Wikipedia article hosted on this website. You also need to provide access to a transparent copy of the new text. However, please note that the Wikimedia Foundation makes no guarantee to retain authorship information and a transparent copy of articles. Therefore, you are encouraged to provide this authorship information and a transparent copy with your derived works.

Example notice[ફેરફાર કરો]

An example notice, for an article that uses the Wikipedia article Metasyntactic variable might read as follows:

This article is licensed under the <a href="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html">GNU Free Documentation License</a>. It uses material from the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Metasyntactic_variable">Wikipedia article "Metasyntactic variable"</a>.

("Metasyntactic variable" and the Wikipedia URL must of course be substituted accordingly.)

Alternatively you can distribute your copy of "Metasyntactic variable" along with a copy of the GFDL (as explained in the text) and list at least five (or all if fewer than five) principal authors on the title page (or top of the document).

Fair use materials and special requirements[ફેરફાર કરો]

All original Wikipedia text is distributed under the GFDL. Occasionally, Wikipedia articles may include images, sounds, or text quotes used under the U.S. Copyright law "fair use" doctrine. It is preferred that these be obtained under the most free (libre) license (such as the GFDL or public domain) practical. In cases where no such images/sounds are currently available, then fair use images are acceptable (until such time as free images become available).

In such a case, the material should be identified as from an external source (on the image description page, or history page, as appropriate). As "fair use" is specific to the use that you contemplate it is best if your describe the fair use rationale for such specific use either in hidden text in the article or on the image description page. Remember what is fair use for Wikipedia may not be considered a fair use for your intended use of the content in another context.

For example, if we include an image under fair use, you must ensure that your use of the article also qualifies for fair use (this might not be the case, for example, if you were using a Wikipedia article for a commercial use that would otherwise be allowed by the GFDL and the fair use would not be allowed under that commercial use).

Wikipedia does use some text under licenses that are compatible with the GFDL but may require additional terms that we do not require for original Wikipedia text (such as including Invariant Sections, Front-Cover Texts, or Back-Cover Texts). When using these materials, you have to include those invariant sections verbatim.

An approval process for fair use images has been proposed at Wikipedia:Fair use. Images which have gone through that process carry the tag:

{{verifieduse}}ઢાંચો:Verifieduse

Images and photographs, like written works, are subject to copyright. Someone owns them unless they have been explicitly placed in the public domain. Images on the internet need to be licensed directly from the copyright holder or someone able to license on their behalf. In some cases, fair use guidelines may allow a photograph to be used.

Tagging[ફેરફાર કરો]

Image description pages can be tagged with a special tag to indicate the legal status of the images, as described at Wikipedia:Image copyright tags. It is currently unclear what should happen in cases where the same image has been uploaded more than once with different respective copyright statements.

U.S. government photographs[ફેરફાર કરો]

Works produced by employees of the United States federal government in the scope of their employment are public domain by statute. However, note that, despite popular misconception, the U.S. Federal Government can own copyrights that are assigned to it by others. As a general rule photographs on .mil and .gov sites are public domain. However there are some notable exceptions. Check the privacy and security notice of the website. It should also be noted that governments outside the U.S. often do claim copyright over works produced by their employees (for example, Crown Copyright in the United Kingdom). Also, most state governments in the United States do not place their work into the public domain and do in fact own the copyright to their work. Please be careful to check ownership information before copying.

UK Crown Copyright[ફેરફાર કરો]

The UK Office of Public Sector Information, formerly HMSO, has told us:

Crown copyright protection in published material lasts for fifty years from the end of the year in which the material was first published. Therefore [for example] material published [fifty-one years ago], and any Crown copyright material published before that date, would now be out of copyright, and may be freely reproduced throughout the world. [૧]

Celebrity photographs[ફેરફાર કરો]

This is based on the image guidelines at IMDB, so it especially applies to celebrity photographs, but also can apply to other pictures. Legitimate photographs generally come from three different places with permission.

 1. The studios, producers, magazine publisher, or media outlet that originally shot the photograph.
 2. Agencies that represent the photographers who shot the photos or the photographer themself (the latter especially for amateur photographs)
 3. Submissions from the celebrity himself or herself or a legal representative of the celebrity.

Comments on copyright laws by country[ફેરફાર કરો]

Soviet Union (pre-1973)[ફેરફાર કરો]

Soviet copyright laws are non-retroactive, and all works published in Soviet Union prior to May 27, 1973 remain unprotected outside the former Soviet Union.

Russia: copyright exemptions[ફેરફાર કરો]

According to the Russian copyright law of 1993 (wikisource:Закон об авторском праве и смежных правах), the following items are not subject to copyrights:

 • Official documents (laws, court decisions, other texts of legislative, administrative or judicial character);
 • State symbols and tokens (flags, coats of arms, orders, banknotes and other state symbols and tokens);
 • Folk creative works;
 • Reports about events and facts, of informative character.

Russian copyrights expire in 70 years after the death of the author.

Contributors' rights and obligations[ફેરફાર કરો]

If you contribute material to Wikipedia, you thereby license it to the public under the GFDL (with no invariant sections, front-cover texts, or back-cover texts). In order to contribute, you therefore must be in a position to grant this license, which means that either

 • you own the copyright to the material, for instance because you produced it yourself, or
 • you acquired the material from a source that allows the licensing under GFDL, for instance because the material is in the public domain or is itself published under GFDL.

In the first case, you retain copyright to your materials. You can later republish and relicense them in any way you like. However, you can never retract the GFDL license for the versions you placed here: that material will remain under GFDL forever. In the second case, if you incorporate external GFDL materials, as a requirement of the GFDL, you need to acknowledge the authorship and provide a link back to the network location of the original copy. If the original copy required invariant sections, you have to incorporate those into the Wikipedia article; it is however very desirable to replace GFDL texts with invariant sections by original content without invariant sections whenever possible.

Using copyrighted work from others[ફેરફાર કરો]

If you use part of a copyrighted work under "fair use", or if you obtain special permission to use a copyrighted work from the copyright holder under the terms of our license, you must make a note of that fact (along with names and dates). It is our goal to be able to freely redistribute as much of Wikipedia's material as possible, so original images and sound files licensed under the GFDL or in the public domain are greatly preferred to copyrighted media files used under fair use. See Wikipedia:Boilerplate request for permission for a form letter asking a copyright holder to grant us a license to use their work under terms of the GFDL.

Never use materials that infringe the copyrights of others. This could create legal liabilities and seriously hurt the project. If in doubt, write it yourself.

Note that copyright law governs the creative expression of ideas, not the ideas or information themselves. Therefore, it is perfectly legal to read an encyclopedia article or other work, reformulate it in your own words, and submit it to Wikipedia. (See plagiarism and fair use for discussions of how much reformulation is necessary in a general context.)

Linking to copyrighted works[ફેરફાર કરો]

Linking to copyrighted works is usually not a problem, as long as you have made a reasonable effort to determine that the page in question is not violating someone else's copyright. If it is, please do not link to the page. Whether such a link is contributory infringement is currently being debated in the courts, but in any case, linking to a site that illegally distributes someone else's work sheds a bad light on us.

If you find a copyright infringement[ફેરફાર કરો]

It is not the job of rank-and-file Wikipedians to police content for possible copyright infringement, but if you suspect one, you should at the very least bring up the issue on that page's talk page. Others can then examine the situation and take action if needed. The most helpful piece of information you can provide is a URL or other reference to what you believe may be the source of the text.

Some cases will be false alarms. For example, if the contributor was in fact the author of the text that is published elsewhere under different terms, that does not affect their right to post it here under the GFDL. Also, sometimes you will find text elsewhere on the Web that was copied from Wikipedia. In both of these cases, it is a good idea to make a note in the talk page to discourage such false alarms in the future.

If some of the content of a page really is an infringement, then the infringing content should be removed, and a note to that effect should be made on the talk page, along with the original source. If the author's permission is obtained later, the text can be restored.

If all of the content of a page is a suspected copyright infringement, then the page should be listed on Wikipedia:Copyright problems and the content of the page replaced by the standard notice which you can find there. If, after a week, the page still appears to be a copyright infringement, then it may be deleted following the procedures on the votes page.

In extreme cases of contributors continuing to post copyrighted material after appropriate warnings, such users may be blocked from editing to protect the project.

If you are the owner of Wikipedia-hosted content being used without your permission[ફેરફાર કરો]

If you are the owner of content that is being used on Wikipedia without your permission, then you may request the page be immediately removed from Wikipedia; see Request for immediate removal of copyright violation. You can also contact our Designated agent to have it permanently removed, but it may take up to a week for the page to be deleted that way (you may also blank the page but the text will still be in the page history). Either way, we will, of course, need some evidence to support your claim of ownership.

Further discussion...