વૈકુંઠ ઢૂંકડું રે

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વૈકુંઠ ઢૂંકડું રે
નરસિંહ મહેતા


વૈકુંઠ ઢૂંકડું રે મારા હરિજન હૃદે હજૂર. ટેક
દુરિજનિયાને દૂર દીસે છે, પ્રેમીજનને ઉર. વૈકુંઠ૦

કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, નિવારી, કાઢે પાપનું મૂળ,
પુણ્યપંથે પગ ધરે, દૂર કરી માયા મમતા શૂળ. વૈકુંઠ૦

રટે જિહ્‌વાએ નામ રામનું, ભૂખ્યાને દે અન્ન,
પરનારી માતા પેખે, પથ્થર લેખે પરધન. વૈકુંઠ

પીડે નહિ કદી પર આત્માને, મારે નિજનું મન,
ભણે નરસૈંયો પ્રિય કરી માને હરિ એવા હરિજન. વૈકુંઠ૦