શરીર શોધ્યા વિના સાર નહીં

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
શરીર શોધ્યા વિના સાર નહીં
નરસિંહ મહેતાશરીર શોધ્યા વિના સાર નહીં સાંપડે, પંડિતો પારા નહીં પામો પોથે,
તાંદુલ મેલીને તુસને વળગી રહ્યો, ભૂખ નહીં ભાંગે એમાં થાળે હાથે. – શરીર. ૧

રસનાના સ્વાદમાં સરવ રીઝી રહ્યાં, વિગતિ ગુરુજ્ઞાન વિના રે ગૂંથે,
વાણી વિલાસમાંરંગા ન લાગ્યો રુદે, પરહરી વસ્ત્રને વળગ્યો ચૂંથે. – શરીર. ૨

શબ્દ સંચ્યા ઘણા, સકલ વિદ્યા ભણ્યા, આધ્યાત્મ ઉચરે એ જ પોતે,
પ્રપંચ પંડમાં રહ્યો, અહંકાર નવ ગયો, અનંત જુગ વહી ગયા એમ જોતે – શરીર. ૩

શાસ્ત્ર કીધાં કડે, તોયા રજનીમાં આથડે, અંધ થૈ સંચરે શૈલ્ય ઓથે,
ભણે નરસૈયો જે ભેદ જાણી જુઓ, મેં તો રચી કહ્યું પાડા ચોથે – શરીર. ૪