સંબંધ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. સાચવવા પડે એ સંબંધો કદી સાચા નથી હોતા,અને જો સંબંધો સાચા હોય તો એને સાચવવા નથી પડતા. -અજ્ઞાત Relationships Quotes


લેખ