સંસ્કૃતિ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. ભૂખ લાગે ત્યારે ખાવું તે પ્રકૃતિ; ભૂખ ન લાગી હોય તોય ખાવું તે વિકૃતિ અને ભૂખ્યા રહીને બીજાને ખવરાવવું તે સંસ્કૃતિ.--અજ્ઞાત