સત્કાર્ય

વિકિસૂક્તિમાંથી
  1. સત્કાર્યો, માનવ હદયમાં બાંધેલા કીર્તીમંદીરો સમાન છે.


લેખ